Naša izdanja u biblioteci Politologija - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Biblioteka - Politologija (knjige u biblioteci - abecedeno)

Sabrina P. Ramet
Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
(16x23 cm; 488 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Jedna od najboljih politologijskih studija o procesima raspada SFRJ te iznimno vrijedan doprinos istraživanjima kriza i propasti komunističkih diktatura i procesa uspostave demokratskih političkih poredaka i država. Knjigu odlikuje komparativistički pristup koji je omogućio vrstan prikaz svih uzroka raspada s naglaskom na velikosrpskoj ideologiji i destruktivnoj politici Slobodana Miloševića. Pozornosti autorice nisu promakli, ni često zanemarivani, fenomeni religije i kulture.

Mirjana Kasapović, Ivan Šiber, Nenad Zakošek
Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život
(16x23 cm; 148 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga se sastoji od tri veće cjeline. U prvome dijelu - Ideološki rascjepi i stranačke preferencije hrvatskih birača - prikazan je klasičan model rascjepa karakterističan za razvijene demokracije, kao i glavni obrasci polarizacije u postkomunističkim zemljama. Na temelju empirijskih nalaza analiziraju se obrasci u biračkom tijelu Hrvatske. U drugome dijelu - Povijesni i etnički rascjepi u hrvatskom društvu - obrađeno je na temelju empirijskog istraživanja, značenje političke biografije obitelji u politici te socijalna distanca u poratnom društvu. Treći dio - Zagrebačka kriza '95-'97.: Sukob demokratskih i autoritarnih vrijednosti - jest studija slučaja, u kojoj se, empirijski utemeljeno, analizira izborno ponašanje i politička kultura birača i političkih stranaka.

Sabrina P. Ramet
Čija demokracija?
Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine

(16x23 cm; 224 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Doktrina kolektivnih prava pretpostavlja da je nasilje prema autsajderima moralno opravdano; kulturne razlike pretvara u podjele i zahtjeva da sve osobe na određenom teritoriju govore istim jezikom, štuju istog boga i pridržavaju se istih običaja. Studijom slučaja nastoji se pokazati moralna neodrživost i teške posljedice primjene te doktrine.

dr. sc. Anđelko Milardović, mr. sc. Tihomir Cipek i Marinko Šišak (priređivači)
Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske ideologije (zbornik izvornih radova)
(16x24 cm; 300 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga predstavlja dio temelja hrvatske politološke misli. Izvorni radovi o politici i državi - Nikola Gučetić: Građanska upozorenja za vladanje državama; Akt Marije Terezije o osnivanju političko-kameralnog studija; Ante Starčević: Politika; Đuro Basariček: O državi; Stjepan Radić: Državna i narodnosna ideja s gledišta socijalnih znanosti; Ustav Neutralne seljačke republike Hrvatske; Ladislav Polić: O razvoju demokratske misli; Josip Andrić: Politika kao nauka; Josip Nagy: Sistem politike; Fran Milobar: Država i narod. Egzekutiva i parlament. Autoritet i sloboda.

dr. sc. Tihomir Cipek
Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
(16x24 cm; 256 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Da bi odgovorio na osnovno pitanje u svojoj knjizi - Je li Radićeva politička zajednica seljaštva - seljačka republika - mogla biti moderna nacionalna država? - autor poduzima obuhvatno i kritički utemeljeno istraživanje radićevih tekstova, arhivskih i objavljenih povijesnih izvora, historiografske i politološke literature, na temelju čega zaključuje da je Radićeva politička doktrina zadovoljavala uvjete za uspostavu samostalne hrvatske države, ali se, izdvajajući seljaštvo kao glavnog nositelja procesa hrvatske nacionalne emancipacije, onemogućio u dosljednom koncipiranju moderne nacionalne države. Nakon vrlo opsežne bibliografije, knjiga završava prilozima - izvornim tekstovima Stjepana Radića koji pojačavaju i ilustriraju autorove teze i zaključke.

dr. sc. Vesna Lamza-Posavec
Javno mnijenje - teorije i istraživanje
(16x24 cm; 214 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvome se raspravljaju teorijske odrednice pojma javno mnijenje, u drugome se javno mnijenje razmatra kao predmet empirijskih istraživanja, a u trećemu se analizira valjanost istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj. Na kraju se, osim bogate literature s toga područja, donose Preporuke za istraživanje valjanosti.

dr. sc. Vladimir Vujčić
Politička kultura i politička socijalizacija
(16x24 cm; 248 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Prvi dio obrađuje opća teorijska i metodološka pitanja istraživanja političke kulture i političke socijalizacije mladih, pri čemu se izlažu postignuća i iskustva sličnih istraživanja u svijetu. U drugome i trećemu dijelu izlažu se rezultati empirijskih istraživanja političke kulture i političke socijalizacije u Hrvatskoj na prijelazu iz socijalističkoga u demokratsko ustrojstvo društva.

dr. sc. Ivan Grdešić
Političko odlučivanje
(16x23 cm; 138 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Autor se, prije svega, bavi temeljnim političkim procesom - odlučivanjem, ukazujući na njegove glavne faze, vrste i uloge različitih političkih aktera u njima. Posebno ga zanimaju pitanja odnosa političke inovacije i strukture moći, pri čemu polazi od pretpostavke da oni koji odlučuju o čemu će se odlučivati, koji određuju politički dnevni red nekog društva, imaju najveću političku moć.

Sabrina P. Ramet
Postkomunistička Europa i tradicija prirodnog prava
(14,5x20,5 cm; 96 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Na stranicama koje slijede odlučila sam proširiti tezu načetu u knjizi Čija demokracija? iz 1997. kako moralna relativnost, nacionalizam i kapitalizam predstavljaju izazove projektu ostvarivanja, učvršćivanja i održavanja legitimnih (dakle, stabilnih) političkih sustava, te kako je osnova za legitimnost sustava prirodno pravo ili, kako sam to nazvala u svom prijašnjem radu, opći razum.