Naša izdanja iz područja Društvo u kojemu živimo - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Područje - Društvo u kojemu živimo (knjige iz područja - abecedno)

Sabrina P. Ramet
Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
(16x23 cm; 488 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Jedna od najboljih politologijskih studija o procesima raspada SFRJ te iznimno vrijedan doprinos istraživanjima kriza i propasti komunističkih diktatura i procesa uspostave demokratskih političkih poredaka i država. Knjigu odlikuje komparativistički pristup koji je omogućio vrstan prikaz svih uzroka raspada s naglaskom na velikosrpskoj ideologiji i destruktivnoj politici Slobodana Miloševića. Pozornosti autorice nisu promakli, ni često zanemarivani, fenomeni religije i kulture.

Mirjana Kasapović, Ivan Šiber, Nenad Zakošek
Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život
(16x23 cm; 148 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga se sastoji od tri veće cjeline. U prvome dijelu - Ideološki rascjepi i stranačke preferencije hrvatskih birača - prikazan je klasičan model rascjepa karakterističan za razvijene demokracije, kao i glavni obrasci polarizacije u postkomunističkim zemljama. Na temelju empirijskih nalaza analiziraju se obrasci u biračkom tijelu Hrvatske. U drugome dijelu - Povijesni i etnički rascjepi u hrvatskom društvu - obrađeno je na temelju empirijskog istraživanja, značenje političke biografije obitelji u politici te socijalna distanca u poratnom društvu. Treći dio - Zagrebačka kriza '95-'97.: Sukob demokratskih i autoritarnih vrijednosti - jest studija slučaja, u kojoj se, empirijski utemeljeno, analizira izborno ponašanje i politička kultura birača i političkih stranaka.

Peter Strasser
Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice
(14,5x20,5 cm; 180 stranica; meki uvez; biblioteka: Austriana - filozofija)
Je li religija rat? Je li sukob kultura neizbježan dokle je religijski element aktivan? Takva se pitanja postavljaju kao posljedica fundamentalizma koji se ponovno širi. Otud značaj snaženja tradicije religijskog univerzalizma. Potraga za "Bogom svih ljudi" potraga je za tolerantnim toposom religijske istine na kojemu se ne moraju voditi nikakvi vjerski ratovi - potraga za idejom mira apsolutnog, s one strane mnogih bogova i njihovih zaraćenih idola.

Konrad Paul Liessmann
Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji
(14,5x20,5 cm; 176 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Austriana - filozofija)
U većem eseju Budućnost dolazi! autor kritički preispituje stavove koji se poput prijetnje nadvijaju nad suvremeno društvo te navodi kako je 'prekasno doći' - temeljni strah naše epohe. Takvo 'hvatanje' onih bržih, koji su uvijek ispred nas, udaljuje nas od samog života, od sadašnjosti i čini nas nesretnim. U esejima koji slijede (Volja za prividom. O istini i laži; Granice i prekoračenje granica; Krivulje obrazovanja; Patrola u ničijoj zemlji; Kultur-inflacija; Društvo bez vizije. Živjeti s nesigurnostima; Oskudica u izobilju) autor kritički propituje neke od ključnih tema današnjice koje se smatraju samorazumljivima, pri čemu se pita o mogućoj uspostavi drukčijeg društvenog poretka od vladajućeg u većem dijelu svijeta...

Sabrina P. Ramet
Čija demokracija?
Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine

(16x23 cm; 224 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Doktrina kolektivnih prava pretpostavlja da je nasilje prema autsajderima moralno opravdano; kulturne razlike pretvara u podjele i zahtjeva da sve osobe na određenom teritoriju govore istim jezikom, štuju istog boga i pridržavaju se istih običaja. Studijom slučaja nastoji se pokazati moralna neodrživost i teške posljedice primjene te doktrine.

Sabrina P. Ramet i Davorka Matić (urednice)
Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
(16x23 cm; 336 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Ova je knjiga svojevrsno pionirsko djelo, jer na hrvatskom jeziku dosad nije postojao sličan interdisciplinarni pregled koji na vrstan način povezuje funkciju obrazovanja i medija u transformaciji vrijednosti civilnog društva, ukazujući na njihov značaj u procesima demokratske tranzicije. Djelo Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji predstavlja jedinstven spoj pozitivnog nadahnuća u smislu znanstvenog i osobnog zauzimanja (autor/ic/a) za daljnji razvitak demokratske Hrvatske, znanstvene akribije i originalnih ideja.

dr. sc. Mirjana Dragičević
Ekonomija i novi razvoj
(16x23 cm; 160 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
Poslije razmatranja sustava klasične kapitalističke ekonomije i socijalističke ekonomije te razvojnih trendova mješovitih ekonomija (transnacionalizacija - globalizacija - ekonomija bez granica), u središte se postavlja paradigma novog razvoja s najznačajnijim temama budućnosti - rast ili razvoj; koncepcija održiva razvoja. Promišlja se sadašnji i budući razvoj ekonomije u Hrvatskoj.

Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar, Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić, Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma, Boštjan Udovič, Miloš Žarković
Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
(16x23 cm; 290 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unapređenja radi jačanja potencijala za rast. Knjiga daje pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te uspoređuje načine provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju Europske unije.

Anđelko Milardović, Tihomir Cipek i Marinko Šišak (priređivači)
Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik izvornih radova)
(16x24 cm; 300 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga predstavlja dio temelja hrvatske politološke misli. Izvorni radovi o politici i državi - Nikola Gučetić: Građanska upozorenja za vladanje državama; Akt Marije Terezije o osnivanju političko-kameralnog studija; Ante Starčević: Politika; Đuro Basariček: O državi; Stjepan Radić: Državna i narodnosna ideja s gledišta socijalnih znanosti; Ustav Neutralne seljačke republike Hrvatske; Ladislav Polić: O razvoju demokratske misli; Josip Andrić: Politika kao nauka; Josip Nagy: Sistem politike; Fran Milobar: Država i narod. Egzekutiva i parlament. Autoritet i sloboda.

dr. sc. Tihomir Cipek
Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
(16x24 cm; 256 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Da bi odgovorio na osnovno pitanje u svojoj knjizi - Je li Radićeva politička zajednica seljaštva - seljačka republika - mogla biti moderna nacionalna država? - autor poduzima obuhvatno i kritički utemeljeno istraživanje Radićevih tekstova, arhivskih i objavljenih povijesnih izvora, historiografske i politološke literature, na temelju čega zaključuje da je Radićeva politička doktrina zadovoljavala uvjete za uspostavu samostalne hrvatske države, ali se, izdvajajući seljaštvo kao glavnog nositelja procesa hrvatske nacionalne emancipacije, onemogućio u dosljednom koncipiranju moderne nacionalne države. Nakon vrlo opsežne bibliografije, knjiga završava prilozima - izvornim tekstovima Stjepana Radića koji pojačavaju i ilustriraju autorove teze i zaključke.

Adolf Holl
Isus u lošem društvu - Tamjan i sumpor
(14,5x20,5 cm; 192 stranice; tvrdi uvez; biblioteka: Austriana - filozofija)
U srpnju 1971., mjesec dana nakon objavljivanja moje knjige Isus u lošem društvu, dobio sam pismo bečkog nadbiskupa kardinala Franza Köninga. Pročitah: "U ovoj knjizi Vi odbijate svećenstvo jednako kao i institucionalnu crkvu koju, po Vašem mnijenju, Isus nije želio. Za Vas je Isus izvanredan čovjek koji je nakon smrti učinjen bogom. To su i drugi kazali prije Vas. Ali Vi ste prvi svećenik koji to čini. Kao svećenik morate znati da sveukupno kršćanstvo stoji i pada s Isusovim Božjim sinovstvom. Vi živite od crkve, ali živite li još i u crkvi?" Knjiga je postala bestseller i prevedena je na devet jezika. U Brazilu je, recimo, postala temeljnim spisom teologije oslobođenja. U tom sam trenutku već bio izgubio svoju crkvenu venia legendi i bio suspendiran kao svećenik. Od prihoda iz moje spisateljske djelatnosti mogao sam živjeti sasvim dobro. Nisam bio prisiljen raditi kao nosač na željezničkom kolodvoru, poput nekih bivših kolega svećenika u Italiji. To što sam pisao o Isusu promijenilo je moj život. (iz Predgovora)

dr. sc. Vesna Lamza-Posavec
Javno mnijenje - teorije i istraživanje
(16x24 cm; 214 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvome se raspravljaju teorijske odrednice pojma javno mnijenje, u drugome se javno mnijenje razmatra kao predmet empirijskih istraživanja, a u trećemu se analizira valjanost istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj. Na kraju se, osim bogate literature s toga područja, donose Preporuke za istraživanje valjanosti.

Rudolf Burger
Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji
(14,5x20,5 cm; 184 stranice; tvrdi uvez; biblioteka: Austriana - filozofija)
U krajnje sažetom obliku možemo kazati da se problem što ga u Maloj povijesti prošlosti elaborira Rudolf Burger može rascijepiti na dva esencijalna sloja - pitanja: a) je li historija doista magistra vitae te, dakle, možemo li uopće učiti iz povijesti? I b) kako se općenito valjda odnositi prema povijesti, osobito prema revolucijama, građanskim i inim ratovima kojima su imanentne svakojake bestijalnosti; kakvu ulogu, dakle, pamćenje prošlih zločina igra u dizajniranju i realiziranju budućih? Pironističku Malu povijest prošlosti nastavlja niz krajnje dinamičnih političkih eseja - karakteristični su primjeri eseji o zakasnjeloj austrijskoj naciji ili pak članak o demokraciji u aktualnim globalizacijskim procesima te o re-teologiziranju političkog.

dr. sc. Drago Čengić
Manageri i privatizacija - Sociološki aspekti preuzimanja poduzeća
(16x23 cm; 186 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
U prvome dijelu - Privatizacija i managersko preuzimanje poduzeća - autor objašnjava pojave managerskog preuzimanja poduzeća (MBO) i preuzimanje poduzeća od strane njihovih zaposlenih (EBO) kao pojave koje obilježavaju novu razvojnu fazu kapitalizma. Te su pojave vezane, prije svega, uz privatizaciju, koju s toga gledišta autor analizira - na temelju tuđih i vlastitog istraživanja - u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj, a drugi je dio vezan uz privatizaciju i managersko preuzimanje poduzeća u Hrvatskoj.

prof. dr. sc. Tihomir Cipek; prof. dr. sc. Josip Vrandečić (urednici)
Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik radova)
(16x23 cm; 336 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Za razliku od brojnih knjiga o ovoj temi, koje su pretežno normativne - obilježene su "zauzimanjem strana" i davanjem smjernica, radovi u ovom zborniku su uglavnom lišeni takva pristupa, pa je i to kvaliteta zbornika. Raznolikost tema u zborniku pridonijet će boljem uvidu u moderne teorije nacije, sagledavanju problema hrvatske etnogeneze u svjetlu novih teorijskih spoznaja, osvijetliti pojedine faze konstituiranja hrvatske nacije te približiti poglede hrvatskih preporoditelja i teoretičara u tom procesu. Zbornik ujedinjuje radove petnaest znanstvenika iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i Poljske, koji predstavljaju značajne nove spoznaje o nastajanju moderne hrvatske nacije, pri čemu se služe brojnim izvorima hrvatskih i europskih arhiva. Posebno treba naglasiti komparativni pristup, koji nastanak hrvatske nacije stavlja u kontekst usporedivih razvoja susjednih naroda kao i europskih procesa.

prof. dr. sc. Sabrina Ramet (urednica)
Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik radova)
(16x23 cm; 248 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Radovi inozemnih i hrvatskih povjesničara i politologa u ovom zborniku s različitih motrišta propituju neka od najvažnijih pitanja vezanih uz NDH, pri čemu će se čitatelji suočiti i s novim interpretacijama, ali i s potpuno novim i javnosti nepoznatim činjenicama.
Vjerujemo da će ovi razlozi potaknuti nova istraživanja te pridonijeti rasvjetljavanju ovog dijela prošlosti koji uvelike obilježuje i našu sadašnjost.

Marija Ovsenik, Milan Ambrož
Neprofitni autopoetični sustavi
(16x22 cm; 176 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Osim države, socijalne potrebe građana zadovoljavaju tržište (na komercijalnim osnovama) i treći sektor - civilno društvo (na neprofitnim osnovama). Autori objašnjavaju svaku od ovih sfera društva kao i njihove međuodnose u uvjetima društvene neravnoteže nastale djelovanjem globalizacije. Posebnu pozornost usmjeravaju na treći sektor, neprofitne organizacije, te objašnjavaju način ustrojstva i vrste takvih organizacija te njihovo djelovanje u zadovoljavanju potreba građana na dragovoljnim osnovama (planiranje rada, prikupljanje sredstava - sponzorstvo, donatorstvo, marketinški pristup, faze rada i evaluacija).

Jasenka Kodrnja
Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj
(16x23 cm; 256 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Ova je knjiga rezultat istraživanja društvenog položaja umjetnica koje sam provela 1998/99., primjenjujući temi primjerenu kompleksnu metodologiju: kvantitativne istraživačke tehnike, potrebne za prikupljanje podataka i njihovo razvrstavanje, te kvalitativni metodu - intervju - koja premošćuje jednoznačnost statističkih pokazatelja i omogućuje razumijevanje prikupljenih činjenica, poduprta aktivnim sudjelovanjem umjetnica, koje tako postaju subjekti u stvaranju knjige o sebi.

Anči Leburić, Inga Tomić-Koludrović
Nova političnost mladih
(16x23 cm; 120 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Ova empirijsko-teorijska studija bavi se mladima u Dalmaciji (Hrvatskoj) potkraj devedesetih godina dvadesetoga stoljeća, odnosno, preciznije, stupnjem politiziranosti mladih. Autorice polaze od teze da su u proteklom desetljeću mladi u Hrvatskoj bili marginalizirani, podjednako u društvenom životu i službenom diskursu, koji je u onom segmentu što se tiče mladih favorizirao "velike nacionalne teme" (poput populacijske politike, legalnosti pobačaja i sl.). Njihovo "apolitično ponašanje" bilo je posljedica i tipična reakcija mladih na njihov marginalni položaj.

Ana-Maria Boromisa
Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
(16x23 cm; 228 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt - pelješki most - kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Goran Pavelin
Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
(16x23 cm; 425 stranica; meki uvez; biblioteka: Komunikologija)
Svako kreiranje programa arhivskih službi bez obraćanja posebne pozornosti na odnose s javnošću je kao planiranje zabave bez uzvanika. Štoviše, planiranje i upravljanje događanjima u svijetu odnosa s javnošću ovisi o razumijevanju prirode publika, medija, novinara i ostalih relevantnih interesno-utjecajnih skupina i javnosti, a zahtijeva i primjenu brojnih komunikacijskih tehnika u ophođenju s lokalnom zajednicom, sponzorima i sl. Na arhivima je da u budućnosti donesu očekivanu promjenu te organiziraju događanja za unutarnje i vanjske korisnike, u smislu dobro planiranih edukativnih aktivnosti. Knjiga je namijenjena i drugim baštinskim institucijama koje nastoje unaprijediti kvalitetu svoje komunikacije s javnošću s ciljem poboljšanja vlastitoga organizacijskog menadžmenta i menadžmenta događanja.

Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa, Marina Funduk, Helena Čermak
Okolišne politike i razvojne teme
(16x23 cm; 376 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga nudi pregled najvažnijih pitanja zaštite okoliša, okolišnih politika i njihove provedbe na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te novih tema od značaja za održivi razvoj - ekološka sigurnost, kružno gospodarstvo, upravljanje morskim otpadom, klimatske promjene te bioekonomija. Analize u poglavljima su dopunjene primjerima iz stvarnog života i prakse, kako bi se čitateljima olakšalo razumijevanje različitih pojava iz područja zaštite okoliša i ukazalo na značajne implikacije koje stanje okoliša može imati na društvo, gospodarstvo i razvoj općenito.

dr. sc. Samir Osmančević
Oswald Spengler - filozofijska biografija
(16x23 cm; 136 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja - filozofija)
Primjenjujući u ovoj filozofijskoj biografiji pristup koji je zagovarao upravo Spengler, naime "pristup u kojemu misleći i djelujući čovjek biva konfrontiran s onim što tvrdi o svome mišljenju i djelovanju", autor je uspio prikazati Spenglera - kroz sve njegove životne faze, razmišljanja i djelovanja - oslobođenog stereotipa i zabluda, koji su površnim, ideološki obojenim čitateljima dopuštali da ga svojataju (nacionalsocijalisti, neonacisti, pobornici "sukoba civilizacija" i sl.) kao duhovnog oca ili da ga tretiraju kao trenutačnu senzaciju koja neće ostaviti dublji trag. (prof. dr. sc. Tihomir Cipek)

dr. sc. Božena Jokić
Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja
(16x23 cm; 100 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
U hrvatskim se poduzećima zbivaju velike kulturološke promjene. Kolektivistički je sindrom gotovo posve iščezao, no što bi ga trebalo zamijeniti? Nova shvaćanja i ponašanja ne mogu se preko noći promijeniti, no tim je promjenama moguće rukovoditi i poticati ih. Suvremeni management u svijetu koristi u tu svrhu različite tehnike rukovođenja kulturološkim promjenama. Tako se sprečavaju sukobi koji proizlaze iz sudara staroga i novoga, a nove poslovne strategije i radne zadaće zaposleni počinju prihvaćati kao svoje vlastite.

dr. sc. Vladimir Vujčić
Politička kultura i politička socijalizacija
(16x24 cm; 248 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Prvi dio obrađuje opća teorijska i metodološka pitanja istraživanja političke kulture i političke socijalizacije mladih, pri čemu se izlažu postignuća i iskustva sličnih istraživanja u svijetu. U drugome i trećemu dijelu izlažu se rezultati empirijskih istraživanja političke kulture i političke socijalizacije u Hrvatskoj na prijelazu iz socijalističkoga u demokratsko ustrojstvo društva.

dr. sc. Ivan Grdešić
Političko odlučivanje
(16x23 cm; 138 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Autor se, prije svega, bavi temeljnim političkim procesom - odlučivanjem, ukazujući na njegove glavne faze, vrste i uloge različitih političkih aktera u njima. Posebno ga zanimaju pitanja odnosa političke inovacije i strukture moći, pri čemu polazi od pretpostavke da oni koji odlučuju o čemu će se odlučivati, koji određuju politički dnevni red nekog društva, imaju najveću političku moć.

Sabrina P. Ramet
Postkomunistička Europa i tradicija prirodnog prava
(14,5x20,5 cm; 96 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Na stranicama koje slijede odlučila sam proširiti tezu načetu u knjizi Čija demokracija? iz 1997. kako moralna relativnost, nacionalizam i kapitalizam predstavljaju izazove projektu ostvarivanja, učvršćivanja i održavanja legitimnih (dakle, stabilnih) političkih sustava, te kako je osnova za legitimnost sustava prirodno pravo ili, kako sam to nazvala u svom prijašnjem radu, opći razum.

Fahrudin Novalić
Rasipanje budućnosti - Kritika mita napretka i cinizma rasipanja
(16x23 cm; 176 stranica; meki uvez; biblioteka: Socijalna ekologija)
Autor vjeruje da je ukazao na uzroke, oblike i posljedice problema rasipanja, te dao barem naznake njegova rješavanja. Bez prevladavanja krize moralne svijesti, krize vrijednosne svijesti, bez obuzdavanja pohlepe, rasipničkog načina proizvodnje, potrošnje i rasipničkog načina života, nema opstanka na Zemlji kao obitavalištu svijeta i vlastitom zavičaju. Odnos prema prirodi i čovjeku - pohlepno i rasipno iskorištavanje prirodnih resursa, a nemaran odnos prema ljudskim resursima - što je sve uvjetovano nametnutim potrebama potrošačkog društva kojima je krajnji cilj sve veći profit - osnovna je tema ove knjige koja pledira za holističku kulturu i osvješćivanje pravih vrijednosti.

mr. sc. Snježana Pejović
Skok s mosta: Odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa
(16x23 cm; 160 stranica; meki uvez; biblioteka: Pedagogija)
Empirijsko istraživanje o odnosu prosvjetnih vlasti prema školama (analizirano kroz pisanu komunikaciju), te o složenom položaju učitelja koji je istodobno realizator programa prosvjetne hijerarhije, ali i osoba koja s učenicima taj program ostvaruje kao cjelovito biće koje misli i osjeća i koje je u životu svakoga od nas ostavilo poseban trag. Posebnost knjige su dijelovi (Pogled izbliza) u kojima učitelji/ce izravno govore o svojoj motivaciji pri odabiru zanimanja, o odnosu učitelj-učenik, o položaju učitelja kao izvršitelja, o "sindromu izgaranja", suradnji s kolegama/icama u školi, o utjecaju ravnatelja na njihov rad te o odnosu s roditeljima učenika.

Vladimir Kolesarić
Status introspekcije u suvremenoj psihologiji
(16x23 cm; 104 stranice; meki uvez; biblioteka: Psihologija)
Započnimo nizom pitanja: Kakve podatke možemo dobiti introspekcijom, a koje ne možemo dobiti drugim psihologijskim metodama? Što uopće možemo saznati uz pomoć introspekcije? Jesu li podaci dobiveni introspekcijom valjani? Možemo li se pouzdati u njih? Dakle, jednostavnije rečeno, je li introspekcija kao psihologijska metoda upotrebljiva u istraživačkom i praktičnom radu? Nažalost, određeniji odgovori na ova pitanja nisu ni jednostavni ni jednoznačni, a u ovome ćemo tekstu pokušati pokazati zašto te upozoriti na važnost introspekcije u primijenjenoj i znanstvenoj psihologiji – na dobre i loše strane ove specifične psihologijske metode, većinom na temelju dostupne literature.

dr. sc. Ivana Ferić
Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
(16x23 cm; 160 stranica; meki uvez; biblioteka: Psihologija)
Vrijednosti koje njegujemo, temeljne obiteljske vrijednosti, sustav vrijednosti koje društvo prihvaća i promiče - izrazi su koje redovno susrećemo u svakodnevnom govoru. U medijima čitamo i slušamo o pravim vrijednostima, nestajanju tradicijskih društvenih vrijednosti, vremenu novih vrijednosti... Mogli bismo reći da gotovo svatko od nas zna ili barem razumije što su to "vrijednosti". Osnovni je cilj psihologije kao znanosti opisivanje, predviđanje i razumijevanje ljudskog ponašanja. Vrijednosti imaju važnu ulogu u usmjeravanju ponašanja pojedinca, a poznavanje specifičnih odnosa konflikata i kompatibilnosti pojedinih vrijednosti od iznimne je važnosti za potpunije i preciznije proučavanje i objašnjavanje odnosa između vrijednosti i ponašanja pojedinca.

Franz Schuh
Teški prigovori, prljavo rublje
(14,5x20,5 cm; 192 stranice; tvrdi uvez; biblioteka: Austriana - filozofija)
Franz Schuh je posljednjih desetljeća postao nezaobilazni svjedok upravo onoga što austriana zapravo želi posredovati hrvatskome čitateljstvu. O tome ne svjedoče samo brojne nagrade za esejistiku i publicistiku već ponajprije upravo knjiga koja je pred nama, provokativna kombinacija podsmjehivanja, podbadanja i upravo: prigovaranja. Ponajprije samom sebi, a zatim - nimalo posredno - duhu vremena i njegovu odnosu prema kulturnim vrijednostima u cijelosti. I to na posve interdisciplinaran način. (dr. sc. Samir Osmančević)

Ivan K.
Tribina istok
(14x21 cm; 144 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Prvi roman Ivana K. Prvi roman u Alinei. Roman o tri poslijeratna prijatelja u Zagrebu. Na Dinamovim utakmicama. Pred Krležom. O prijateljstvu i ljubavi. O svakodnevnim životima i čežnji za srećom.

Krešimir Peračković
(Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
(16x23 cm; 208 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Pred hrvatskim je društvom ulazak u novu integraciju. No sve se više u javnosti očituje da već samo postavljanje akademskog pitanja o eventualnim, mogućim negativnim posljedicama na lokalnoj razini, sasvim dobronamjernom i neutralnom istraživaču priskrbljuje etiketu konzervativnog, nazadnjačkog pa čak i nacionalističkog, jer s političkih pozornica bilo lijevih bilo desnih skepse ne smije biti jer nas čeka "novi rajski vrt". Ostaje tek izazov budućim istraživačima (ako uopće nađu financijere za to) da istražuju razvojne i regresivne posljedice utapanja hrvatskog društva u novu unitarnu državu, novo carstvo, i dalje promjene u podjeli rada čiji ishod može ići u dva smjera: prema proklamiranom društvu znanja ili prema statusu jeftinih slugu na periferiji. (iz knjige)