Naša izdanja iz područja Hrvatska i regija - nekada i sada - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Područje - Hrvatska i regija - nekada i sada (knjige iz područja - abecedno)

Sabrina P. Ramet
Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
(16x23 cm; 488 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Jedna od najboljih politologijskih studija o procesima raspada SFRJ te iznimno vrijedan doprinos istraživanjima kriza i propasti komunističkih diktatura i procesa uspostave demokratskih političkih poredaka i država. Knjigu odlikuje komparativistički pristup koji je omogućio vrstan prikaz svih uzroka raspada s naglaskom na velikosrpskoj ideologiji i destruktivnoj politici Slobodana Miloševića. Pozornosti autorice nisu promakli, ni često zanemarivani, fenomeni religije i kulture.

Tomislav Novak
Buchenwald - svjedočanstvo
(16x24 cm; 182 stranice; tvrdi uvez; biblioteka: Posebna izdanja - Monografija)
Monografija o KL Buchenwald kojega je autor bio zatočenikom. Prikaz života i smrti u zloglasnom logoru autor potkrepljuje izvornom građom (uz 70-ak fotografija), objavljenoj u Njemačkoj i Sloveniji. U Popisu zatočenika prvi se put navode logoraši s područja današnje Republike Hrvatske.

Sabrina P. Ramet
Čija demokracija?
Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine

(16x23 cm; 224 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Doktrina kolektivnih prava pretpostavlja da je nasilje prema autsajderima moralno opravdano; kulturne razlike pretvara u podjele i zahtjeva da sve osobe na određenom teritoriju govore istim jezikom, štuju istog boga i pridržavaju se istih običaja. Studijom slučaja nastoji se pokazati moralna neodrživost i teške posljedice primjene te doktrine.

Sabrina P. Ramet i Davorka Matić (urednice)
Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
(16x23 cm; 336 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Ova je knjiga svojevrsno pionirsko djelo, jer na hrvatskom jeziku dosad nije postojao sličan interdisciplinarni pregled koji na vrstan način povezuje funkciju obrazovanja i medija u transformaciji vrijednosti civilnog društva, ukazujući na njihov značaj u procesima demokratske tranzicije. Djelo Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji predstavlja jedinstven spoj pozitivnog nadahnuća u smislu znanstvenog i osobnog zauzimanja (autor/ic/a) za daljnji razvitak demokratske Hrvatske, znanstvene akribije i originalnih ideja.

Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar, Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić, Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma, Boštjan Udovič, Miloš Žarković
Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
(16x23 cm; 290 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unapređenja radi jačanja potencijala za rast. Knjiga daje pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te uspoređuje načine provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju Europske unije.

Anđelko Milardović, Tihomir Cipek i Marinko Šišak (priređivači)
Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik izvornih radova)
(16x24 cm; 300 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga predstavlja dio temelja hrvatske politološke misli. Izvorni radovi o politici i državi - Nikola Gučetić: Građanska upozorenja za vladanje državama; Akt Marije Terezije o osnivanju političko-kameralnog studija; Ante Starčević: Politika; Đuro Basariček: O državi; Stjepan Radić: Državna i narodnosna ideja s gledišta socijalnih znanosti; Ustav Neutralne seljačke republike Hrvatske; Ladislav Polić: O razvoju demokratske misli; Josip Andrić: Politika kao nauka; Josip Nagy: Sistem politike; Fran Milobar: Država i narod. Egzekutiva i parlament. Autoritet i sloboda.

dr. sc. Tihomir Cipek
Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
(16x24 cm; 256 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Politologija)
Da bi odgovorio na osnovno pitanje u svojoj knjizi - Je li Radićeva politička zajednica seljaštva - seljačka republika - mogla biti moderna nacionalna država? - autor poduzima obuhvatno i kritički utemeljeno istraživanje Radićevih tekstova, arhivskih i objavljenih povijesnih izvora, historiografske i politološke literature, na temelju čega zaključuje da je Radićeva politička doktrina zadovoljavala uvjete za uspostavu samostalne hrvatske države, ali se, izdvajajući seljaštvo kao glavnog nositelja procesa hrvatske nacionalne emancipacije, onemogućio u dosljednom koncipiranju moderne nacionalne države. Nakon vrlo opsežne bibliografije, knjiga završava prilozima - izvornim tekstovima Stjepana Radića koji pojačavaju i ilustriraju autorove teze i zaključke.

dr. sc. Darko Dukovski
Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću
(17x24 cm; 382 stranice; 198 c/b fotografija; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
Povijest Hrvatskog proljeća je "živa" povijest ne samo po onima koji su aktivno ili pasivno sudjelovali u tim burnim i prijelomnim događajima nego i zbog posljedica tih događaja. Samostalna i neovisna Hrvatska je danas realnost. Neprijeporno je da je većina proljećara, matičara i sveučilištaraca, iako im krajnji cilj nije bilo izdvajanje Hrvatske iz jugoslavenske federacije, nego ostvarivanje ravnopravnosti republika i naroda u okvirima postojeće države, već tada, početkom 70-ih ugradila svoj idealizam, htijenja, ufanja, domoljublje i slobodoljublje u, dvadeset godina kasnije, realizirani projekt samostalne demokratske hrvatske države.
No, knjiga nije samo o njima. Istraživanje bi bilo nepotpuno bez onih koji nisu prepoznali značaj Proljeća, onih koji u to vrijeme nisu mogli prihvatiti radikalnije zamisli reformskog pokreta, posebice njegov nacionalni program, iako su bezrezervno prihvaćali društvene, političke i gospodarske reforme, koje su Hrvatsku naposljetku dovele u poziciju konfederalne jedinice i pripremile je za proces razdruživanja i prekid političkih i državnopravnih veza s jugoslavenskom federacijom. Ovo je knjiga o jednom kratkom, ali događajima bremenitom vremenu, vremenu "brzog življenja", vremenu vjere, ponosa, prkosa i dokazivanja, vremenu dvojbi, sazrijevanja i odlučnosti. Naposljetku, o vremenu sukoba ideologija, kušnja i kritika različitih vizija hrvatske budućnosti.

dr. sc. Vesna Lamza-Posavec
Javno mnijenje - teorije i istraživanje
(16x24 cm; 214 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvome se raspravljaju teorijske odrednice pojma javno mnijenje, u drugome se javno mnijenje razmatra kao predmet empirijskih istraživanja, a u trećemu se analizira valjanost istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj. Na kraju se, osim bogate literature s toga područja, donose Preporuke za istraživanje valjanosti.

prof. dr. sc. Tihomir Cipek; prof. dr. sc. Josip Vrandečić (urednici)
Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik radova)
(16x23 cm; 336 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Za razliku od brojnih knjiga o ovoj temi, koje su pretežno normativne - obilježene su "zauzimanjem strana" i davanjem smjernica, radovi u ovom zborniku su uglavnom lišeni takva pristupa, pa je i to kvaliteta zbornika. Raznolikost tema u zborniku pridonijet će boljem uvidu u moderne teorije nacije, sagledavanju problema hrvatske etnogeneze u svjetlu novih teorijskih spoznaja, osvijetliti pojedine faze konstituiranja hrvatske nacije te približiti poglede hrvatskih preporoditelja i teoretičara u tom procesu. Zbornik ujedinjuje radove petnaest znanstvenika iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i Poljske, koji predstavljaju značajne nove spoznaje o nastajanju moderne hrvatske nacije, pri čemu se služe brojnim izvorima hrvatskih i europskih arhiva. Posebno treba naglasiti komparativni pristup, koji nastanak hrvatske nacije stavlja u kontekst usporedivih razvoja susjednih naroda kao i europskih procesa.

prof. dr. sc. Sabrina Ramet (urednica)
Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik radova)
(16x23 cm; 248 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Radovi inozemnih i hrvatskih povjesničara i politologa u ovom zborniku s različitih motrišta propituju neka od najvažnijih pitanja vezanih uz NDH, pri čemu će se čitatelji suočiti i s novim interpretacijama, ali i s potpuno novim i javnosti nepoznatim činjenicama.
Vjerujemo da će ovi razlozi potaknuti nova istraživanja te pridonijeti rasvjetljavanju ovog dijela prošlosti koji uvelike obilježuje i našu sadašnjost.

Ana-Maria Boromisa
Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
(16x23 cm; 228 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt - pelješki most - kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Goran Pavelin
Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
(16x23 cm; 425 stranica; meki uvez; biblioteka: Komunikologija)
Svako kreiranje programa arhivskih službi bez obraćanja posebne pozornosti na odnose s javnošću je kao planiranje zabave bez uzvanika. Štoviše, planiranje i upravljanje događanjima u svijetu odnosa s javnošću ovisi o razumijevanju prirode publika, medija, novinara i ostalih relevantnih interesno-utjecajnih skupina i javnosti, a zahtijeva i primjenu brojnih komunikacijskih tehnika u ophođenju s lokalnom zajednicom, sponzorima i sl. Na arhivima je da u budućnosti donesu očekivanu promjenu te organiziraju događanja za unutarnje i vanjske korisnike, u smislu dobro planiranih edukativnih aktivnosti. Knjiga je namijenjena i drugim baštinskim institucijama koje nastoje unaprijediti kvalitetu svoje komunikacije s javnošću s ciljem poboljšanja vlastitoga organizacijskog menadžmenta i menadžmenta događanja.

Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa, Marina Funduk, Helena Čermak
Okolišne politike i razvojne teme
(16x23 cm; 376 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga nudi pregled najvažnijih pitanja zaštite okoliša, okolišnih politika i njihove provedbe na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te novih tema od značaja za održivi razvoj - ekološka sigurnost, kružno gospodarstvo, upravljanje morskim otpadom, klimatske promjene te bioekonomija. Analize u poglavljima su dopunjene primjerima iz stvarnog života i prakse, kako bi se čitateljima olakšalo razumijevanje različitih pojava iz područja zaštite okoliša i ukazalo na značajne implikacije koje stanje okoliša može imati na društvo, gospodarstvo i razvoj općenito.

Sabrina P. Ramet
Postkomunistička Europa i tradicija prirodnog prava
(14,5x20,5 cm; 96 stranica; meki uvez; biblioteka: Politologija)
Na stranicama koje slijede odlučila sam proširiti tezu načetu u knjizi Čija demokracija? iz 1997. kako moralna relativnost, nacionalizam i kapitalizam predstavljaju izazove projektu ostvarivanja, učvršćivanja i održavanja legitimnih (dakle, stabilnih) političkih sustava, te kako je osnova za legitimnost sustava prirodno pravo ili, kako sam to nazvala u svom prijašnjem radu, opći razum.

dr. sc. Darko Dukovski
Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća
(17x24 cm; 736 stranica (I. i II. sv.); 494 c/b fotografije; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
Pregled političko-povijesnih događaja u vrijeme raspada feudalnog sustava, tj. propasti višestoljetnih carstava i postupnog stvaranja građanskog društva, modernih nacija i nacionalnih država što je zbog sukobljenih koncepcija i pretenzija jačih rezultiralo s nekoliko lokalnih ratova i dva svjetska rata. Autor razmatra navedene teme na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe, ali i svake pojedine države i njihovih međusobnih odnosa. I. svezak obuhvaća razdoblje od 1800. do 1914. godine, a II. od 1914. do 1999. godine.

Terezija Dinter
Psi i mačke jezera Sabljaci
(16x20 cm; 92 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja (Romani i priče)
Jezero Sabljaci, nastalo na rijeci Mrežnici za potrebe HE Gojak, sela Sabljaci i Bukovnik i njihovi stalni ili povremeni stanovnici samo su podloga glavnoj junakinji romana - Lili. Svijet viđen očima pekinezera, brojni doživljaji s psima, mačkama i ostalim životinjama, te - ljudima. Jednostavnim stilom autorica pripovijeda jedan pseći život te nas uvlači u, naizgled, malene doživljaje - koji, priču po priču, pletu lijep roman protkan kajanjem. Ono što posebno privlači su opisi ponašanja životinja - neiskvareni, životinjski razumni i iskreni.

dr. sc. Branka Boban
Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
(16x23 cm; 388 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
U knjizi se tematiziraju političke ideje i djelovanje jednoga od najistaknutijih hrvatskih političara - Stjepana Radića. U razdoblju Prvoga svjetskog rata oblikovao se niz zanimljivih i za hrvatsku povijest značajnih vanjskopolitičkih stavova i aktivnosti Stjepana Radića i njegove Hrvatske pučke seljačke stranke, koje su odredile socijalizacijske obrasce hrvatskog naroda. Zahvaljujući izvrsnoj analizi, javnosti je omogućen uvid u sve nijanse političkog djelovanja Stjepana Radića i HPSS-a u tom razdoblju.

dr. sc. Ivana Ferić
Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
(16x23 cm; 160 stranica; meki uvez; biblioteka: Psihologija)
Vrijednosti koje njegujemo, temeljne obiteljske vrijednosti, sustav vrijednosti koje društvo prihvaća i promiče - izrazi su koje redovno susrećemo u svakodnevnom govoru. U medijima čitamo i slušamo o pravim vrijednostima, nestajanju tradicijskih društvenih vrijednosti, vremenu novih vrijednosti... Mogli bismo reći da gotovo svatko od nas zna ili barem razumije što su to "vrijednosti". Osnovni je cilj psihologije kao znanosti opisivanje, predviđanje i razumijevanje ljudskog ponašanja. Vrijednosti imaju važnu ulogu u usmjeravanju ponašanja pojedinca, a poznavanje specifičnih odnosa konflikata i kompatibilnosti pojedinih vrijednosti od iznimne je važnosti za potpunije i preciznije proučavanje i objašnjavanje odnosa između vrijednosti i ponašanja pojedinca.
Krešimir Peračković
(Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
(16x23 cm; 208 stranica; meki uvez; biblioteka: Sociologija)
Pred hrvatskim je društvom ulazak u novu integraciju. No sve se više u javnosti očituje da već samo postavljanje akademskog pitanja o eventualnim, mogućim negativnim posljedicama na lokalnoj razini, sasvim dobronamjernom i neutralnom istraživaču priskrbljuje etiketu konzervativnog, nazadnjačkog pa čak i nacionalističkog, jer s političkih pozornica bilo lijevih bilo desnih skepse ne smije biti jer nas čeka "novi rajski vrt". Ostaje tek izazov budućim istraživačima (ako uopće nađu financijere za to) da istražuju razvojne i regresivne posljedice utapanja hrvatskog društva u novu unitarnu državu, novo carstvo, i dalje promjene u podjeli rada čiji ishod može ići u dva smjera: prema proklamiranom društvu znanja ili prema statusu jeftinih slugu na periferiji. (iz knjige)